Sivil Savunma Birimi
25.11.2022

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

 

Sivil Savunma Birimi:

       Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis kuruluşlarının korunması ve faaliyetinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma faaliyetlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri kapsar.


sivil savunma.png
Tesis Güvenliği Nedir?

  • Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması,
  • Bu sağlık tesisinde;  

                                         - Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması,
                                         - Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi ve
                                         - Emniyet koşullarının sağlanması için etkin bir yönetim oluşturmaktır.                                       

Tesis Güvenliği Risk Yönetimi Kapsamında Takip Edilen Konular Nelerdir?

  • Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi
  • Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması (sistem, cihaz, asansör, trafo, klima, şebeke, vb.)
  • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması çalışmalarının takip edilmesi
  • Acil yardım ve afet yönetimi çalışmaları
  • Tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon planlamaları ve çalışmaları
  • Tehlikeli maddelerin yönetimi çalışması
  • Hasta ve çalışan güvenliğinin tesis güvenliği ile ilgili maddelerin değerlendirilmesi
  • Tesis Güvenliği Eğitimlerinin (yangın, afet, acil durum vb.) değerlendirilmesi 

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP)

 

HAP (HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI): Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde(Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acildurum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planlardır.

AFET YÖNETİMİ: Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi, risk ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn bir mücadele sürecidir. Bütünleşik afet yönetimi, mevcut ve muhtemel tüm afet tehlike ve risklerini, afet yönetiminin tüm temel evrelerini (önleme/zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/ iyileştirme) kapsayan, tüm sektörlerden (kamu, özel, sivil, akademik) kurum ve kuruluşların, toplumun afet yönetimi süreçlerine katılımını ve tüm kaynakların seferber edilmesini ifade eden bir yaklaşımdır.

HAP ORGANİZASYON ŞEMASI