Hasta Hakları
22 Haziran 2023

1. Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2. Bilgilendirme ve bilgi isteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
5. Reddetme, durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7. Dini vecibeleri yerine getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

TEMEL HASTA HAKLARI ŞUNLARDIR

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı 
3. Mahremiyet (Gizlilik ) Hakkı 
4. Kimliği Bilme Hakkı
5. Bilgi Edinme Hakkı
6. Haberleşme Hakkı
7. Hastadan Rıza (Onay ) Alınması
8. Danışma (Konsültasyon) Hakkı
9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri
11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma
12. Hasta Şikayetleri
13. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
15. Güvenli Ortam Hakkı 

TEMEL HASTA SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR

1. Bilgi Verme 
2. Önerilere Uyma 
3. Planlanan Tedaviyi Reddetme 
4. Tetkik ve Tedavi Giderleri 
5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları 
6. Saygı Gösterme 
7. Bulaşıcı Hastalık Hali 
8. Uygunsuz Talep 
9. Hasta Ziyaretçisi 
10. Tazmin (Ödeme) Sorumluluğu
 
 Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
  
Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararalanma hakkına sahiptir.
Hastamız, doktorunu ve/vaya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.
Hastamız, talebini yazılı olarak bildirdiği taktirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruluşa, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimince en acil biçimde gönderilecektir. Gerek duyulması durumunda, kuruluşumuz yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.
Kuruluşumuz ve anlaşmalı olduğu kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
Hasta ve ailesi, hastanın resusitasyön servisi yada yaşam destek sistemlerine karşı beklenti ve önceliklerine, hastane tarafından saygı duyulması hakkına sahiptir.
Hastalarımız organ nakli yada deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, arzu ettiklerinde koruyucu sağlık hizmeti konusuna (ana çocuk sağlığı, veremle savaş, sıtma ile savaş, bulaşıcı hstalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) ya da kuruluşumuzda merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda (epilepsi merkezi, hipertansiyon merkezi, beyin-damar hastlıkları merkezi, meme hastalıkları merkezi vb.) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
Hasta ve ailesi, hastane tarafından verilen hastaları ve haklarını koruyan iş, finans, ahlaki ve kanuni normlar kapsamında hasta bakımını alma hakkına sahiptir.
Hasta ve ailelerinin, hastalık, planlanan tedavi ve bakımı verenlerle birlikte bakım hakkındaki kararlara katılma hakkı vardır.
Hasta ve aileleri, durumları hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, önerilen tedavi hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, önerilen tedavinin olası zarar ve faydaları hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, önerilen tedaviye muhtemel alternatifler hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, başarılı tedavinin olası sonuçları hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, iyileşme dönemindeki olası problemler hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgilendirilirler.
Hastalar, kendi bakımından sorumlu personel yada doktorların kimler olduğu hakkında bilgilendirilirler.

2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı
  
Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
Kuruluşumuzun hiçbir çaılışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun biçimde çözümlenecektir.

3. Mahremiyet (Gizlilik ) Hakkı
Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli gösel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, gerek duydukları taktirde kuruluşumuzca sağlanmakta olan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir.
Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonrada gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrulusunda ilgili mercilere açıklanır.
Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkında sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

4. Kimliği Bilme Hakkı
 
Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5. Bilgi Edinme Hakkı
 
Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin tıbbı dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.
Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilebildiği taktirde, çevirmen aracılığı ile verilir .

6. Haberleşme Hakkı
 
Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır. Bu hizmet Hasta İlişkileri departmanı tarafından yürütülür.

7. Hastadan Rıza (Onay ) Alınması
 
Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.
Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.
Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya diğer sağlık personelinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yolunda ise, karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülüktür esastır .

8. Danışma (Konsültasyon) Hakkı
 
Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
 
Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.
Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.
Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir.
Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri
 
Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma
 
Hastalarımızın, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12. Hasta Şikayetleri
 
Hasta ve ailesinin şikayetlerini ve bakım hakkında farklı düşüncelerini sorma
hakkı vardır.
Hasta ve ailesinin şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun, Medikal Direktörlüğü'ne bildirme hakkı vardır.
Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunamayan ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
Hasta, hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
 
Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
Hasta, tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır.
Temin edilebildiği ölçüde, hastanın kendi isteği ile veya agoni halindeki
hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

15. Güvenli Ortam Hakkı
Hasta ve ailesi, hastanede kaldığı sure içinde hastanenin Genel Güvenlik
Prosedürü'ne bağlı olarak bilgi alma hakkına sahiptir.
Deprem ve yangın durumlarında yapılacaklar hakkında hazırlanan bilgi
broşürü ( MH Acil Eylem Planı ) hasta ve ailesine hasta hakları ve sorumlulukları kitapçığı ile birlikte hasta danışmanları tarafından verilir ve sözel olarak da bilgilendirilir.Ayrıca hasta odalarının arkasında yangın durumunda tahliye güzergahını gösteren krokiler bulunmaktadır.
Yeni doğum yapan ve küçük çocuğu olan aileler, çocuklarının korunması ile
ilgili olarak Bebek ve Çocuk Güvenliği'nin Sağlanması ( Pembe Kod ) Prosedürü doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

1. Bilgi Verme
Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vemelidir.
Hasta, yetkili doktora, tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
Hasta, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

2. Önerilere Uyma
Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme
 
Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

4. Tetkik ve Tedavi Giderleri
  
Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşmasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.

Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarla karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya da sevk kağıdını getirmelidirler.

Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir.

Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
 
Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.
Hasta, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması (hastalığın verdiği şuursuzluk ve ızdırap halleri hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlık kuruluşundan çıkarılabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

6. Saygı Gösterme

Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.

Hasta, sağlık kuruluşu içindeki, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

7. Bulaşıcı Hastalık Hali
 

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

8. Uygunsuz Talep
 
Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

9. Hasta Ziyaretçisi
 
Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar tarafından çerçevesinde kabul etmelidir.
Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.
Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi.
Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi.
Ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmaması.
Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olması.

10. Tazmin (ödeme) Sorumluluğu
 
Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine vediği zarar veziyan tazmin edilir.