Nöroloji
05 Nisan 2024

 

NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Hastanemiz Nöroloji Kliniği 1990 yılında Dr. Fehim Arman’ın atanmasıyla kurulmuş ve 1994 yılında Dr. Mehmet Çetinkaya tarafından eğitim kliniği haline getirilmiştir. Kurulduğu günden bu yana binlerce nöroloji hastasına şifa olan kliniğimiz 1994 yılından itibaren eğitim kliniği olarak hizmet vermekte olup, onlarca uzman doktor yetiştirmiştir. Klinik şefimiz ve eğitim sorumlumuz Prof. Dr. Eren Gözke, 1999 yılından beri hastanemizde aktif olarak çalışmakta ve asistan eğitimini yürütmektedir.

C Blok 2. katta bulunan 22 hasta kapasiteli Nöroloji ve İnme yataklı servisi ve zemin katta bulunan 9 yataklı Kritik Nöroloji 2. Düzey Yoğun Bakımı tam kapasite olarak hizmet vermektedir. Kliniğimiz 2017 yılından beri Anadolu yakasının ilk İnme Merkezi olarak akut inme hastalarında trombolitik ve trombektomi tedavisini uygulamaktadır. Kliniğimizde her sene ortalama 1.000 inme hastası tedavi edilmektedir. 

Kliniğimizde aktif elektrofizyolojik incelemeler (EEG, EMG, uyarılmış potansiyeller) yapılmakta olup, iki adet EMG ve bir adet EEG laboratuvarımız bulunmakta, incelemeler uzman hekimlerimiz tarafından bizzat yapılmaktadır. Spastisite ve lokal hareket bozuklukları tedavisinde SGK kapsamında botoks uygulaması aktif olarak yürütülmektedir. Genel nöroloji polikliniği yanı sıra İnme, Epilepsi, Multipl Skleroz, Nöromusküler Hastalıklar ve Hareket Bozuklukları özel dal polikliniklerimiz de randevu sistemi ile halkımızın hizmetindedir.

Bir eğitim kliniği olmanın en büyük gerekliliği olan sürekli eğitim için uzman ve asistan hekimlerin kullanımına açık çevrimiçi veri tabanlarıyla güncel kalmaktayız. Haftada 3 gün iki saatlik rutin eğitim toplantılarımızın yanı sıra her gün yapılan hasta vizitleri Eğitim Sorumluları tarafından gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizin inme verileri, deneyimleri ve akademik çalışmaları yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere prestijli hakemli dergilerde yayınlanmaktadır.

Kliniğimiz Anadolu yakasının en merkezi noktalarından birinde konumlanmış olup, aktif çalışan deneyimli inme merkezi, elektrofizyoloji laboratuvarları ve dal poliklinikleriyle dünya standartlarında hizmet sunmaktadır.

Tedavi Alanları:

  • Akut İnme Tedavisi (Trombolitik Tedavi)
  • İnme Tedavi ve Rehabilitasyonu
  • Nöromusküler Hastalıklar
  • Epilepsi
  • Başağrısı (GON Blokajı)
  • Demans
  • Hareket Hastalıkları
  • Botulinum toksin uygulamaları
  • Multipl Skleroz ve Diğer Demiyelinizan Hastalıklar
  • Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

 

 

KLİNİK KÜNYESİ

Kuruluş Tarihi: 1990

Klinikte görevli Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Eren Gözke (Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu; Demiyelinizan Hastalıklar, Nöromusküler hastalıklar, Botulinum toksin uygulamaları, EMG)

Doç. Dr. Hatice Ferhan Kömürcü (Eğitim Görevlisi; Epilepsi)

Doç. Dr. Pelin Doğan Ak (Başasistan; İnme, Epilepsi, EEG)

Uz. Dr. Işıl Kalyoncu Aslan (Başasistan; İnme, Epilepsi, EEG)

Uzman Hekimler:

Uz. Dr. Rukiye Arat (Başağrısı, EMG)

Uz. Dr. Esma Kobak Tur (Hareket Bozuklukları-Parkinson)

Uz. Dr. Burcu Bulut Okay (Başağrısı, EMG)

Uz. Dr. Leyla Ramazanoğlu (İnme, EMG)

Uz. Dr. Murat Fatih Pul (Multiple skleroz, EMG)

Uz. Dr. Özlem Soydemir (Uyku, EMG, Demans)

Uz. Dr. Özge Akın Gökçedağ (Demans, EMG)

 

NEUROLOGY CLINIC

Our Hospital Neurology Clinic was founded in 1990 by Dr. It was established with the appointment of Fehim Arman and was founded in 1994 by Dr. It was turned into an education clinic by Mehmet Çetinkaya. Our clinic, which has cured thousands of neurology patients since its establishment, has been serving as a training clinic since 1994 and has trained dozens of specialist doctors. Our clinic chief and education officer, Prof. Dr. Eren Gözke has been actively working in our hospital since 1999 and conducting assistant training.

The Neurology and Stroke inpatient service with a capacity of 22 patients, located on the 2nd floor of Block C, and the Critical Neurology 2nd Level Intensive Care Unit with 9 beds on the ground floor, serve at full capacity. Our clinic has been applying thrombolytic and thrombectomy treatment in acute stroke patients as the first Stroke Center on the Anatolian side since 2017. An average of 1,000 stroke patients are treated in our clinic every year.

Active electrophysiological examinations (EEG, EMG, evoked potentials) are performed in our clinic. We have two EMG and one EEG laboratories, and the examinations are carried out personally by our specialist physicians. Botox application is actively carried out within the scope of SSI in the treatment of spasticity and local movement disorders. In addition to the general neurology outpatient clinic, our Stroke, Epilepsy, Multiple Sclerosis, Neuromuscular Diseases and Movement Disorders special branch outpatient clinics are also at the service of our people with an appointment system.

We stay up to date with online databases available to specialists and assistant physicians for continuous education, which is the most important requirement of being a training clinic. In addition to our two-hour routine training meetings three days a week, daily patient visits are carried out by Training Supervisors. Our clinic's stroke data, experiences and academic studies are published in prestigious peer-reviewed journals both domestically and internationally.

Our clinic is located in one of the most central points of the Anatolian side and offers world-class service with its active and experienced stroke center, electrophysiology laboratories and branch outpatient clinics.

Treatment Areas:

• Acute Stroke Treatment (Thrombolytic Therapy)

• Stroke Treatment and Rehabilitation

• Neuromuscular Diseases

• Epilepsy

•Headache (Greater Occipital Nerve (GON) blockade)

• Dementia

• Motion Sickness

• Botulinum toxin applications

• Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases

• Central Nervous System Infections

CLINIC IMPRINT

Founding Date: 1990

Faculty Members working in the clinic:

Prof. Dr. Eren Gözke (Clinical Education and Administrative Officer; Demyelinating Diseases, Neuromuscular diseases, Botulinum toxin applications, EMG)

Assoc. Dr. Hatice Ferhan Kömürcü (Educator; Epilepsy,EEG)

Assoc. Dr. Pelin Doğan Ak (Chief Assistant; Stroke, Epilepsy, EEG)

Upset. Dr. Işıl Kalyoncu Aslan (Chief Assistant; Stroke, Epilepsy, EEG)

Specialist Physicians:

Dr. Rukiye Arat (Headache, EMG)

Dr. Esma Kobak Tur (Movement Disorders-Parkinson’s disease)

Dr. Leyla Ramazanoğlu (Stroke, EMG)

Dr. Özlem Soydemir (Sleep, EMG, Dementia)

Dr. Murat Fatih Pul (Multiple Sclerosis, EMG)

Dr. Özge Akın Gökçedağ (Dementia, EMG)

Dr. Burcu Bulut Okay (Headache, EMG)